PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczął budowę linii napowietrznej 110 kV Nowy Żmigród - Iwonicz

Projekt: „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 25 września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 41 mln zł i obejmuje trzy zadania: rozbudowę stacji 110/15 kV Nowy Żmigród, rozbudowę stacji 110/15 kV Iwonicz, budowę linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz,

Wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 23,5 mln zł. Terytorialnie projekt dotyczy części obszaru województwa podkarpackiego obejmując powiaty jasielski i krośnieński, a realizowany będzie realizowany na terenie gmin Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz.

 

Budowana linia Nowy Żmigród – Iwonicz będzie linią  napowietrzną i  zostanie wykonana jako jednotorowa na słupach rurowych, z przewodami roboczymi stalowo–aluminiowymi. Realizacja inwestycji wynika z konieczności budowy elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej umożliwiającej przyłączenie nowych OZE na obszarze województwa podkarpackiego, a także zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci dystrybucyjnej.

Obszar, na którym będzie realizowany projekt, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej w ramach zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Wśród działań, które umożliwić mają zdynamizowanie rozwoju tego regionu, ważne miejsce zajmuje infrastruktura elektroenergetyczna.

Wybudowanie linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz pozwoli przyłączać nowe duże moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii. W najbliższych latach Oddział Rzeszów planuje wybudowanie stacji 110/15 kV Dukla, a następnie wyprowadzenie z tej stacji  linii 110 kV zasilającej planowaną stację 110/15 kV Jaśliska, znacznie zwiększając atrakcyjność inwestycyjną regionu. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

 

 

logotypy-unijne.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site