PGE Dystrybucja otwiera się na zieloną energię

PGE Dystrybucja Oddział Lublin oddała do użytku zmodernizowany Główny Punkt Zasilania w Kraśniku, który zwiększy możliwości przyłączania zielonej energii na terenie Lubelszczyzny. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój odnawialnych źródeł energii, a także aktywizację gospodarczą całego regionu.

Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej lubelski oddziałPGE Dystrybucja zakończył właśnie nową inwestycję, zwiększającą możliwości przyłączenia do sieci dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Realizacja ta znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, podniesie udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.  30 stycznia, w obecności władz państwowych i samorządowych,  uroczyście oddano do użytkowania nowoczesną stację 110/30/15 kV GPZ Budzyń w Kraśniku.

Potrzeby i bezpieczeństwo energetyczne naszych odbiorców oraz dbałość o środowisko sprawiły, że podjęliśmy decyzję o kompleksowej modernizacji stacji, której historia sięga lat 50. ubiegłego wieku. Zastosowaliśmy najnowsze technologie, mając na celu poprawę stabilności systemu elektroenergetycznego. W efekcie zwiększamy pewność zasilania dla odbiorców z Kraśnika i całego powiatu kraśnickiego – powiedział podczas uroczystości otwarcia inwestycji Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

 

gpz-budzyn-otwarcie.jpg

Nowa stacja elektroenergetyczna Budzyń – oprócz zwiększenia przepustowości sieci i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego – ma na celu wspieranie rozwoju źródeł energii odnawialnej w regionie. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 34 mln zł, z czego ponad 15 mln zł to środki pochodzące z UE.

Chcę podkreślić jedną z najważniejszych korzyści, jaką uzyskujemy dzięki tej inwestycji. Jest nią, tak ważna dla środowiska, czysta energia! Dzięki nowej stacji zwiększyliśmy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł energii odnawialnej na tym obszarze. To zaś wiąże się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery i tym samym ze zwiększeniem udziału zielonej energii na terenie kraju. Co równie istotne, liczymy, że zapewnione przez stację GPZ Budzyń warunki wpłyną na aktywizację gospodarczą naszego regionu dzięki budowie nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych – tłumaczył Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin

 

gpz-budzyn-it.jpg

Prace nad przebudową stacji 110/30/15 kV GPZ Budzyń rozpoczęły się w październiku 2018 roku. Nowy budynek rozdzielni sieciowej SN, ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw energii, powstał w pobliżu istniejącej i pracującej przez cały okres budowy rozdzielni 110 kV i SN.

Historia stacji GPZ Budzyń sięga lat 50. ubiegłego wieku. W latach 70., w celu umożliwienia zasilania podmiotu przyłączanego trzema niezależnymi liniami 110 kV, rozdzielnia 110 kV została zmodernizowana. Do tej pory stacja 110/30/15 kV pracowała z dwusystemową rozdzielnią 110 kV, rozdzielnią 30 kV, stanowiącą wyłącznie rezerwowe zasilania dla stacji GPZ Annopol i rozdzielnią 15 kV.

 

budzyn_lublin.jpg

W nowej stacji zastosowano nowoczesną rozdzielnię 110 kV typu GIS. Rozdzielnia ta wybudowana jest w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych i sprzęgłem poprzeczno-podłużnym. W budynku znajduje się też dwusekcyjna 44-polowa rozdzielnia 15 kV zasilana z dwóch transformatorów 110/15 kV. Zostało tu również zapewnione miejsce na cztery dodatkowe pola liniowe 110 kV. Taki układ rozdzielni 110 kV zwiększa możliwości ruchowe z jednoczesnym podniesieniem pewności zasilania. Oznacza to możliwość ewentualnej wymiany jednego z modułów bez konieczności wyłączania modułów sąsiednich.

 

PGE Dystrybucja Oddział Lublin jest jedną z najstarszych i największych firm działających na terenie Lubelszczyzny. Dostarcza energię elektryczną do ponad 560 tys. klientów w części województw lubelskiego i mazowieckiego. Nadzoruje prawie 40 tys. km linii elektroenergetycznych o różnych napięciach, łącznie z oświetleniem ulicznym, w tym ponad tysiąc km linii 110 kV oraz 9,8 tys. stacji transformatorowych. W 2019 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła na inwestycje 2,2 mld złotych, z czego lubelski Oddział Spółki zrealizował inwestycje na kwotę ponad 235 mln.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site