PGE Dystrybucja współpracuje przy tworzeniu Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały podpisanie listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Strony będą działały na rzecz zagospodarowania strumieni odpadowych w kierunku wytworzenia innych produktów czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Dzisiejsze wydarzenie jest wstępem do podpisania porozumień o utworzeniu tych podmiotów, co nastąpi w drugim dniu Samorządowego Kongresu Trójmorza, tj. 17 maja br. w ramach Forum Gospodarczego.

Listy podpisywali przedstawiciele:

  • Województwa Lubelskiego, tj. marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski,
  • Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., tj. prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz wiceprezes zarządu Dariusz Dumkiewicz,
  • Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.,
  • Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  • przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A., tj. prezes zarządu Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki.

Planowane utworzenie klastrów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki w dążeniu do realizacji polityki ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom województwa lubelskiego i stworzenia obszaru korzystającego z czystej, przyjaznej dla środowiska energii.

 

klastry-list-intencyjny-3.jpg

Do 2050 roku Unia Europejska będzie wymagała przejścia na zeroemisyjną energię. Technologie wodorowe są technologiami przyszłości, które trzeba udoskonalać, optymalizując jej opłacalność i ograniczając koszty dla społeczeństwa. Dzisiaj jednoczymy się w działaniach na rzecz czystego ekologicznie wodoru, co ma przynieść mierzalne efekty dla regionu. Musimy pamiętać, że Europa zawsze przodowała w rozwiązaniach klimatycznych oraz pracy nad zieloną energią. To wydarzenie spowoduje zacieśnianie współpracy między województwem a wielkimi spółkami Lubelszczyzny, dzięki czemu będziemy mogli aplikować o środki europejskie na badania i rozwój podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Misją Lubelskiego Klastra Wodorowego jest nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Szczególnie istotnym elementem będzie produkcja wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Obszary tematyczne, w których działać będą Strony, to m.in. produkcja i zagospodarowanie wodoru z wykorzystaniem OZE. Klaster połączy przedsiębiorców branży chemicznej oraz branż pokrewnych.

 

klastry-list-intencyjny-2.jpg

Z kolei celem powołania Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego oraz nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Następstwem będzie stworzenie otoczenia biznesowego ukierunkowanego na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do poprawy jakości stanu środowiska.

Podpisane listy zakładają współdziałanie z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym: instytucjami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i wszystkimi innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem tematyki nowo powstałych klastrów.

Podejmowane działania w zakresie gospodarki wodorowej i GOZ są zgodne z celami dokumentów strategicznych na szczeblu województwa, tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

 

klastry-list-intencyjny-4.jpg

Powołanie Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Klastra Wodorowego to jeden z elementów przyszłej transformacji energetycznej. Bogdanka już teraz w ramach realizowanych projektów poszukuje możliwości ograniczania wytwarzania odpadów i ich dalszego wykorzystania. Razem z największymi spółkami z Lubelszczyzny chcemy wspólnie działać nie tylko na rzecz ochrony środowiska, ale również w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla jego mieszkańców – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest naturalnym partnerem projektów, dla których powołano dziś Klastry Wodorowy i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To szansa na jeszcze większy rozwój Lubelszczyzny. Dzięki tym projektom możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenia Bogdanki w realizacji projektów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Widzimy również ogromny potencjał w rozwoju technologii wodorowychpowiedział Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

Połączenie aspektów współpracy i konkurencji sprawia, że rozwój klastrów w dzisiejszym świecie jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie przewagi konkurencyjnej współpracujących w ich ramach podmiotów. Współpraca taka to również skuteczna promocja regionu, tworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia działalności przez władze regionu, dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów, szybsza dyfuzja innowacji, transfer technologii, skrócenie cyklu życia produktów, ale również – co niezwykle istotne – dostęp do źródeł finansowania. Klastry bowiem w nowym okresie programowania 2021-2027 mają świetną perspektywę na uzyskanie wsparcia finansowego mówiła Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Klaster wodorowy, w którym będziemy liderem, idealnie wpisuje się w naszą strategię na lata 2021-2030. Jednym z jej elementów są zielone azoty, których produkcja opiera się o odnawialne źródła energii. Chcemy wykorzystać nasz potencjał w kierunku prowadzenia badań nad zielonym wodorem, więc już teraz inicjujemy działania mające uznać wodór za zielone paliwo. Cieszę się, że w tak silnym gronie będziemy mogli wymienić się doświadczeniami i spożytkować to dla wspólnego celudodał Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”.

 

klastry-list-intencyjny-1.jpg

PGE Dystrybucja, jako operator systemu dystrybucyjnego, ma ściśle wyznaczone zadania. Wśród nich znajduje się dbałość o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do naszych odbiorców, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze ponad 40% kraju. Dążenie do czystej i przyjaznej środowisku energii oraz dostrzeżenie potencjału w technologiach wykorzystywanych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego, sprawiło, że zebraliśmy się tu dziś, by podpisać list intencyjny o ścisłej współpracypowiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie i dotyczy sfery gospodarki, nauki oraz rozwoju terytorialnego. Doświadczenia światowe wskazują, że sprawnie zarządzane klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także regionom i krajom.

 

/informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie/

dystrybucja_site pgedystrybucja_site