Proces konsultacji projektu Załącznika nr 6 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Ze względu na wezwanie PGE Dystrybucja S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD, do opracowania i ponownego skonsultowania z użytkownikami systemu dystrybucyjnego nowego brzmienia projektu Załącznika nr 6 do IRiESD i zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Załącznika nr 6 do IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 lutego 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Załącznik nr 6 IRiESD B/1/2022

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Załącznika nr 6 do IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site