Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.15.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem pkt III przedmiotowej karty aktualizacji, który wchodzi w życie od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) przez Operatora informacji rynku energii (OIRE).

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 328 (4145) 1 września 2023 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site