Zgłoszenie mikroinstalacji

Dla kogo?

Gdy planujesz montaż mikroinstalacji (tzn. do mocy zainstalowanej 50 kW) możesz ją podłączyć do instalacji wewnętrznej obiektu i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci PGE Dystrybucja. Z tytułu przyłączenia mikroinstalacji PGE Dystrybucja nie pobiera żadnych opłat.

 1. Jeśli dysponujesz już przyłączem, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa istniejącego obiektu – wystarczy zgłoszenie. PGE Dystrybucja wymieni licznik na dwukierunkowy, tzn. taki, który mierzy zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną.
 2. Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa od mocy planowanej mikroinstalacji należy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu. Można to zrobić on-line, możesz też pobrać Formularz wniosku do wydrukowania wypełnić go i dostarczyć / przesłać do swojego Rejonu Energetycznego. Następnie należy dokonać zgłoszenia mikroinstalacji.

 

Czego potrzebuję, by złożyć wniosek?

Przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia mikroinstalacji sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane załączniki.

Wymagane załączniki:

 1. „Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG” wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.
 2. Specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 3. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji, układ połączeń powinien zawierać układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
 4. Jeśli mikroinstalacja jest wyposażona w magazyn energii, należy załączyć dodatkowy załącznik „WZM-ME Specyfikacja techniczna magazynu energii” – pobierz dokument do uzupełnienia.
 5. Oświadczenie instalatora mikroinstalacji – pobierz dokument do uzupełnienia.
 6. Oświadczenie zgłaszającego przyłączenie mikroinstalacji  – pobierz dokument do uzupełnienia.
 7. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych) – Wymagalność: dotyczy osoby prawnej, oraz Urząd/Instytucja – jeżeli wprowadzono numer KRS
 8. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – Wymagany dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 9. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu. – wymagany, jeżeli działasz na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zgłaszającego.

Zacznij teraz!

Zajmie to około 20 minut

Przygotuj skany dokumentów

Zgłaszam przyłączenie nowej mikroinstalacji do sieci

dystrybucja_site pgedystrybucja_site