Energetyk stwierdził, że nasze zabezpieczenia przedlicznikowe wyłączają się czesto, ponieważ pobieramy w domu za dużo energii. Jak zwiększyć moc naszego przyłącza?

Energetyk stwierdził, że nasze zabezpieczenia przedlicznikowe wyłączają się czesto, ponieważ pobieramy w domu za dużo energii. Jak zwiększyć moc naszego przyłącza?

W celu zwiększenia mocy przyłącza należy złożyć, we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., prawidłowo wypełniony druku wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi załącznikami. We wniosku w pozycji ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII podajemy wartości istniejącej i docelowej (wnioskowanej) mocy przyłączeniowej.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

W zależności od parametrów istniejącego przyłącza i wielkości wnioskowanego zwiększenia mocy przyłączeniowej, większa moc może być dostarczana istniejącym przyłączem, lub dla dostarczenia większej mocy przyłącze musi zostać wymienione lub przebudowane.

Za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla odbiorców zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, dokonanej na wniosek podmiotu przyłączanego, dla którego nie zachodzi konieczność wymiany lub przebudowy przyłącza pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie (w zł za kW dla danego rodzaju przyłącza) przyrostu mocy przyłączeniowej (moc docelowa minus moc istniejąca).

Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywana na wniosek przyłączanego podmiotu zakwalifikowanego do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zależnej od rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przyłączeniowej. Opłatę tę wylicza się wg. następującego wzoru:

Op = Nrz * Pd/Pp + Sp * (Pp-Pd)

gdzie:

Op – opłata za przyłączenie w zł

Nrz – rzeczywiste nakłady poniesione na wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza

Pp – wielkość mocy przyłączeniowej w kW, określona w umowie o przyłączenie

Pd – dotychczasowa moc przyłączeniowa w kW

Sp – stawka opłaty [zł/kW] przyjęta zgodnie z aktualna Taryfą

dystrybucja_site pgedystrybucja_site