Najczęściej zadawane pytania

 


          baner_1110_296_v1.jpg

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj, aby poznać ciekawostki i sekrety liczników nowej generacji. 

Licznik Zdalnego Odczytu to przyrząd służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w funkcję zdalnego przesyłu danych pomiarowych do systemu centralnego. Zasada działania licznika zdalnego odczytu jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. LZO musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

LZO posiadają wbudowaną pamięć, w której zapisywane są dane pomiarowe. Dane pomiarowe pozyskane z licznika zdalnego odczytu są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.

Konieczność wymiany liczników wynika z obowiązków nałożonych na PGE Dystrybucja jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego w ustawie prawo energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do wskazanej ustawy.

Wymiana liczników zapewni możliwość pozyskiwania danych pomiarowych w sposób zdalny, bez angażowania służb terenowych. Wprowadzone zmiany prawa w zakresie rozliczeń za energię elektryczną (np. w zakresie prosumentów) skutkują koniecznością posiadania bardziej szczegółowych danych pomiarowych, które nie są możliwe do cyklicznego pozyskiwania lokalnie przez kontrolerów poboru energii czy elektromonterów w sposób optymalny i efektywny.

Masowe wdrożenie Liczników Zdalnego Odczytu zapewni odbiorcom możliwość lepszego zarządzania energią oraz podejmowania działań proefektywnościowych - szczegółowe informacje o zużyciu energii elektrycznej pomogą w świadomym gospodarowaniu energią, a tym samym możliwości obniżenia wydatków, które mogą zostać ograniczone nawet o kilkanaście procent w ciągu roku poprzez zmianę przyzwyczajeń w zakresie korzystania z energii elektrycznej.

Instalacja LZO odbywa się według ustalonego w harmonogramu, z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności w danym roku. Instalacja LZO wg harmonogramu nie podlega opłacie.

Istnieje również możliwość instalacji LZO na wniosek Odbiorcy, w takim przypadku pobierana jest opłata.

Wymiany liczników mogą być realizowane zarówno przez służby PGE Dystrybucja, jak i upoważnionych przez Spółkę pracowników firm zewnętrznych. Wymiana tradycyjnego licznika na licznik zdalnego odczytu nie powoduje zmiany warunków umowy.

  • Przed przystąpieniem do wymiany pracownik zapisuje stan liczydła zdejmowanego licznika.
  • Następnie pracownik instaluje nowe urządzenie pomiarowe, w tym samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni licznik, 
  • Potem odnotowuje jego stan początkowy. Zakończeniem pracy montera jest założenie plomb na liczniku i w innych wymagających tego miejscach oraz sporządzenie dokumentacji.

Standardowa wymiana licznika może trwać do 40 min. Wymiana licznika wiąże się z wyłączeniem napięcia w obiekcie odbiorcy.

Instalacja LZO odbywa się według ustalonego harmonogramu, a klienci będą informowani o planowanej wymianie z wyprzedzeniem np. poprzez stosowne informacje umieszczane na blokach/posesjach.

Licznik Zdalnego Odczytu:

  • umożliwia zdalny odczyt danych pomiarowych, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy, bez konieczności  wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja u klientów,
  • umożliwia pomiar energii w dwóch kierunkach, co eliminuje konieczność wymiany licznika w przypadku przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej,
  • zapewnia przekazywanie informacji o przerwach w zasilaniu do OSD,
  • zapewnia zdalną synchronizację zegara licznika, podczas zmiany grupy taryfowej przez klienta, bez konieczności wizyty przedstawiciela Spółki w domu klienta,
  • umożliwia – na wniosek Klienta – udostępnianie klientowi danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez interfejs wireless M-Bus 868 MHz.

„Inkasenci” nie będą przychodzić na odczyt, gdyż dane z licznika pozyskiwane są zdalnie przez PGE Dystrybucja w określonych cyklach (np. raz na dobę). Ale w dalszym ciągu mogą pojawić się przedstawiciele PGE Dystrybucja, np. w celu sprawdzenia poprawności działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy kontroli dotrzymania przez odbiorcę warunków zawartej umowy.

Przechowywanie danych rejestrowanych przez licznik odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dostęp do nich jest rejestrowany i ograniczony, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

Liczniki kupowane i instalowane przez PGE Dystrybucja wykonane są zgodne z obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami i posiadają wszelkie certyfikaty i pozwolenia umożliwiające zastosowanie ich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Liczniki posiadają deklarację zgodności UE, w tym potwierdzenie zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE dot. kompatybilności elektromagnetycznej, która nakłada obowiązki na producentów urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz oświetleniowych, związane z wprowadzeniem produktu do obrotu. Producent urządzenia potwierdza spełnienie przez dany produkt przewidzianych dla niego norm jakości i bezpieczeństwa zawartych w dotyczących go regulacjach prawnych Unii Europejskiej, zgodnie z przedłożoną deklaracją, o czym informuje zamieszczone na urządzeniu oznakowanie CE.

PGE Dystrybucja stosuje rozwiązania fizyczne i logiczne w zakresie ochrony infrastruktury pomiarowej. Komunikacja w ramach systemu możliwa jest przez wydzieloną sieć technologiczną PGE Dystrybucja i prywatne punkty dostępowe (docelowo komunikacja z licznikami będzie realizowana poprzez wydzieloną sieć LTE GK PGE).

dystrybucja_site pgedystrybucja_site