Program Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO)


          baner_1110_296_v1.jpg

Dlaczego właśnie takie liczniki i jaką korzyść z tego będziesz miał? Dowiedz się już teraz.

Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO) instalowane u klientów PGE Dystrybucja to krok w kierunku nowoczesności, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. To narzędzie, które dostarcza bezpośrednio do odbiorcy dokładne informacje pomiarowe, ułatwiając świadome gospodarowanie energią elektryczną. LZO posiadają możliwość zdalnego pozyskiwania danych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

Dzięki LZO klienci będą mieli wgląd do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii. LZO umożliwiają m.in. kontrolę bieżącego zużycia energii w okresach godzinowych. Dzięki temu będzie można przeanalizować swój pobór energii i jego koszt, a następnie wybrać optymalny sposób rozliczeń, co pomoże w ograniczeniu wydatków nawet o kilkanaście procent rocznie.

 

LZO to nowoczesne narzędzie , które:

 

  • umożliwia zdalny odczyt danych pomiarowych, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy, bez konieczności  wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja u klientów,
  • umożliwia pomiar energii w dwóch kierunkach, co eliminuje konieczność wymiany licznika w przypadku przyłączenia odnawialnego źródła energii (OZE),
  • przekazuje do PGE Dystrybucja informacje o przerwach w zasilaniu,
  • zapewnia zdalną synchronizację zegara licznika, np. przy zmianie grupy taryfowej bez koineczności wizyty przedstawiciela Spółki w domu klienta,
  • umożliwia – na wniosek Klienta – udostępnianie aktualnych danych pomiarowych klientowi.

 

 

1. Funkcje LZO i sposoby komunikacji

W licznikach zdalnego odczytu (LZO) pomiar energii elektrycznej realizowany jest w sposób elektroniczny, co umożliwia bardzo precyzyjne wyznaczenie ilości energii pobranej z sieci dystrybucyjnej, a w przypadku prosumentów także energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. LZO zdalnie przekazują dane o przepływie energii, a także o jej parametrach do systemu zdalnego odczytu OSD. Do tego celu wykorzystywane są linie energetyczne (PLC – Power Line Communication) lub technologia telefonii komórkowej.

LZO posiadają zabezpieczenia, zarówno w warstwie fizycznej, jak i logicznej m.in. szyfrowanie danych, a także odpowiednie mechanizmy weryfikacji i reglamentacji dostępu. Mają możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem zdalnego odczytu OSD, co pozwala na wysyłanie do nich poleceń, np. zmianę grupy taryfowej, pozyskiwanie danych o zdarzeniach zarejestrowanych przez licznik tj. otwarcie pokrywy licznika , czy też zdalne sterowanie stycznikiem będącym elementem licznika. Dodatkowo w sposób zdalny możliwa jest m.in.: zmiana konfiguracji urządzenia np. aktualizacja oprogramowania licznika.

LZO są również wyposażone w interfejs komunikacyjny do przekazywania informacji do bramy Infrastruktury Sieci Domowej (ISD), która może udostępniać w czasie zbliżonym do rzeczywistego dane o zużyciu i energii wprowadzonej do sieci, na dedykowane urządzenie odbiorcy. Informacje te mogą być wykorzystywane do bieżącej kontroli zużycia energii elektrycznej oraz przez klienta m.in. do sterowania urządzeniami zainstalowanymi wewnątrz instalacji odbiorcy. 

Szczegółowe wymagania techniczne LZO, które są niezbędne do realizacji wymienionych powyżej funkcjonalności określone są w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

 

2. Korzyści z posiadania zdalnego licznika oraz dostępne usługi dla odbiorców końcowych z zainstalowanym LZO

LZO zapewniają możliwość dwukierunkowej komunikacji, która jest wykorzystywana przez OSD m.in. do zdalnego zarządzania licznikami, dzięki czemu część działań na układach pomiarowo-rozliczeniowych może być realizowana bez angażowania służb terenowych OSD np. zmiany grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy przez odbiorcę końcowego, czy też pozyskanie odczytu na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Możliwe jest także szybsze przywrócenie dostawy energii elektrycznej w przypadku ustania przyczyn wyłączenia windykacyjnego.

Licznik zdalnego odczytu umożliwia monitorowanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej i przekazywanie informacji do OSD o usterkach technicznych sieci, takich jak np. brak napięcia fazowego, co może skrócić czas m.in.: usunięcia awarii. Dzięki LZO, OSD pozyskuje informacje o stanie sieci elektroenergetycznej, w tym poziomie napięć w głębi sieci, przepływie prądów oraz jakości energii elektrycznej dostarczanej do wszystkich swoich odbiorców.

Liczniki LZO mogą współpracować z bramą domowej sieci urządzeń (własność Klienta) poprzez przekazywanie informacji o bieżącym zużyciu energii. Infrastruktura sieci domowej (ISD) może zautomatyzować procesy zarządzania urządzeniami dostosowując zużycie do obowiązujących cen energii elektrycznej. Ta same dane mogą zostać wykorzystane do odpowiedniego zarządzania magazynem energii lub ładowaniem samochodu elektrycznego.

Funkcjonalności LZO w umożliwiają przygotowanie sprzedawcom energii elektrycznej elastycznych i dynamicznych taryf ze zmienną w czasie ceną energii, które dają możliwość optymalizowania zużycia energii przez Klienta.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbiorcy końcowego u którego ma zostać lub został zainstalowany licznik zdalnego odczytu

LZO przekazują dane pomiarowe przede wszystkim dla celów rozliczeń oraz informacje pozwalające na ocenę stanu systemu dystrybucyjnego. Katalog pozyskiwanych danych przez OSD jest zamknięty, w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację osób fizycznych oraz respektować ich prawo do prywatności. Funkcjonalność LZO nie daje możliwości agregowania czy też przechowywania informacji teleadresowych oraz innych danych umożliwiających zidentyfikowanie odbiorcy końcowego. Wszystkie przekazywane dane przez LZO są chronione.

OSD prowadzi działalność, która jest regulowana i nadzorowana, nie tylko przez organy, takie jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale również przez Urząd Regulacji Energetyki, dlatego też jest on w sposób szczególny zobowiązany do przestrzegania praw odbiorców energii elektrycznej, a cały system operujący na danych pomiarowych posiada szereg różnych zabezpieczeń. W zależności od poszczególnych jego elementów stosowane są różne technologie bezpieczeństwa. W celu ochrony przekazywanych informacji stosowane m.in. mechanizmy kryptograficzne oparte na algorytmach szyfrujących. Mechanizmy te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa danych pomiarowych z LZO. Dane przekazywane przez interfejs dedykowany dla bramy sieci domowej także są szyfrowane.

 

4. Uśrednione oraz długoterminowe koszty związane z instalacją LZO u odbiorcy końcowego wraz uwzględnieniem tych kosztów w działalności OSD

Stosowanie LZO pozwala na minimalizację konieczności wyjazdów pracowników OSD m.in. do: odczytów rozliczeniowych, przywrócenia zasilania po windykacji, zmiany grupy taryfowej licznika, odczytu profili zużycia, odczytu stanów licznika na żądanie, a także aktualizacji oprogramowania licznika. Wszystkie te prace mogą zostać wykonane zdalnie, co pozwala na uniknięcie kosztów realizacji usług w terenie.

Klienci nie ponoszą opłat za instalację LZO. Koszty instalacji LZO ponoszone przez OSD uwzględniane są w kosztach uzasadnianych będących podstawą do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie OSD, która zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wyjątek stanowi instalacja LZO na życzenie klienta (poza planowym harmonogramem wymiany przez OSD), gdzie koszt obsługi i instalacji LZO pokrywany jest przez klienta.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site