PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z:

 • Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
 • pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z: realizacją procesu przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej, pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 2. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o przyłączanie do sieci dystrybucyjnej Spółki, w tym wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  a także realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki,  w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą podmiotu przyłączanego w zakresie koniecznym do dokonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Spółki, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.1 i pkt III.3, a także w celu podjęcia działań i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.2 na rzecz podmiotu przyłączanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy wskazanej w pkt III - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy wskazanej w pkt III - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa.
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, prowadzenia działalności operacyjnej Spółki,  w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.  

V. Przysługujące prawa. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III.  Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemów dystrybucyjnych, sprzedawcom energii elektrycznej,  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sądy, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym kontrole, obsługę korespondencji, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Wymóg podania danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  konieczne do realizacji celów określonych w pkt III, natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przyłączanego jest obowiązkowe. (bez ich podanie nie będziemy mogli  realizować procesu przyłączania i obowiązków prawnych ciążących na Spółce).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

W przypadku wykonawców podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym stosując profilowane.