PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej ”Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcieI powyżej, a także na adres siedziby Oddziału, w którym dokonano rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A..

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

 1. w celu rejestracji …………………………………………………………. (nazwa podmiotu ubiegającego się o wpis do BKW) (zwanego dalej „Wykonawcą”) w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A („BKW”) oraz podjęcia na żądanie Wykonawcy, działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w kategoriach zakupowych, w których Wykonawca został zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., w szczególności w zakresie udziału Wykonawcy w postępowaniach zakupowych, a także w celu wykonania tej umowy, jeśli Wykonawca ją zawrze, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia w pkt X (na końcu niniejszego dokumentu), po zapoznaniu się z informacjami  zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej,
 2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystykii raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu, aż zostanie wycofana zgoda lub przetwarzanie ustanie wcześniej, jeśli Spółka ustali, iż się zdezaktualizowały,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 •  w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, Urząd Zamówień Publicznych lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych, wykonywaniu obowiązków OSD , np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowaniai utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne), w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Podanie Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne

VIII. Od Wykonawcy otrzymujemy Pani/Pana dane osobowe zawarte w: dokumentach potwierdzających Pani/Pana uprawnienia w zakresie usług projektowych, robót budowlanych, a także w wykazie osób, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby rejestracji w BKW.

IX. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  zamieszczonych we Wniosku zgłoszeniowym  (oraz w załącznikach do tego wniosku) przez Wykonawcę wskazanego w pkt III.1, w celu rejestracji tego Wykonawcy w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. oraz podjęcia na żądanie tego Wykonawcy działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w kategoriach zakupowych, w których Wykonawca został zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., w szczególności w zakresie udziału Wykonawcy w postępowaniach zakupowych, a także w celu wykonania tej umowy, jeśli Wykonawca ją zawrze.

 

.................................

Data i miejsce

................................

Podpis

*niewłaściwe skreślić

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej ”Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcieI powyżej, a także na adres siedziby Oddziału, w którym dokonano rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A..

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia w pkt IX (na końcu niniejszego dokumentu), po zapoznaniu się z informacjami  zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej,
 2. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w kategoriach zakupowych, w których została Pani/Pan zarejestrowana w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., w szczególności w zakresie Pani/Pana udziału w postępowaniach zakupowych (w tym  w aukcji elektronicznej), a także w celu wykonania tej umowy, jeśli  jest Pani/Pan jej stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystykii raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu, aż zostanie wycofana zgoda lub przetwarzanie ustanie wcześniej,  jeśli Spółka ustali, iż się zdezaktualizowały,
 • w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką wskazanej w pkt III.2 - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy wskazanej w pkt III.2 - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych (w tym aukcji elektronicznych), realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, Urząd Zamówień Publicznych lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych (w tym aukcji elektronicznych), wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne),w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (wskazanych w pkt III).

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych we Wniosku zgłoszeniowym – zmiana zakresu (oraz w załącznikach do tego wniosku) przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w celu rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A..

 

.........................................

Data i miejsce

..................................

Podpis 

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Data: 22-05-2018r.

pgedystrybucja_site