PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie jest właścicielem przedsiębiorstwa energetycznego realizującego zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą rzeczy ruchome (urządzenia elektroenergetyczne, środki transportu telekomunikacji i inne), nieruchomości (budynki i budowle oraz grunty, na których usytuowane są te obiekty) oraz prawa (użytkowania wieczystego gruntu, służebności ustanowione na rzecz Spółki, koncesje, zezwolenia, licencje i inne).

Ponadto na majątek spółki składają się inne aktywa umożliwiające prawidłową działalność spółki (np. budynki), w których mieści się siedziba spółki i nie służące bezpośrednio działalności przypisanej przepisami prawa Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, lecz bez których to składników nie byłoby możliwe prawidłowe prowadzenie spółki.