Kapitał zakładowy PGE Dystrybucja S.A. wynosi 9 729 424 160,00 zł i dzieli się na 972942416 akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

Posiadaczem 100% akcji Spółki jest Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.