Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

L.p. Data podpisania umowy Nazwa projektu Źródło finansowania Umowa nr Link
1 12 września 2011 r.
„Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w celu ograniczenia strat sieciowych”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-001/10-00
2 26 sierpnia 2011 r. 
„Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-046/10-02 oś priorytetowa II

3 5 września 2011 r.  „Obniżenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa”  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX  POIS.09.02.00-00-041/10-00  
4 26 sierpnia 2011 r. „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nn w PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-009/10-00

5 21 grudnia 2011 r.  „Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0.4 kV w Regionie Łódzkim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie II.7, oś priorytetowa II  UDA-RPLD.02.07.00-00-031/11-00  
6 21 grudnia 2011 r.  „Budowa i przebudowa infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 110/15kV w wybranych powiatach Województwa Łódzkiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie II.7, oś priorytetowa II  UDA-RPLD.02.07.00-00-038/11-00  
7 25 czerwca 2015 r. Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE Dystrybucja S.A. Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX POIS.09.00-00-002/14-00
8 28 grudnia 2016r. Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz - Jawor – Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1, oś priorytetowa I 
POIS.01.01.02-00-0003/16-00
9 28 grudnia 2016r. Budowa linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa
Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1., oś priorytetowa I
POIS.01.01.02-00-0001/16-00.
10 8 czerwca 2017r. Projekt: "Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową
Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.2.
POIR.04.01.02-00-0052/16
11 26 lipca 2017r. Projekt: "Przeizolowanie sieci 6kV m. Rzeszowa na napięcie 15kV - modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna".
Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1, oś priorytetowa VII
POIS.07.01.00-00-0001/16-00
12 28 grudnia 2017 Projekt: "Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta".
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.1, oś priorytetowa IV
POIR.04.01.02-00-0007/17
13 29 grudnia 2017r. Projekt: "Przebudowa linii 110kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1, oś priorytetowa I
POIS.01.01.02-00-00014/17-00
14 13 czerwca 2018r. Projekt: "Przebudowa GPZ Budzyń".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1, oś priorytetowa I
POIS.01.01.02-00-00016/17-00
15 3 sierpnia 2018r. Projekt: "System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej".
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2, Sektorowe programy B+R
POIR.01.02.00-00-0256/17-00
16 6 sierpnia 2018r. Projekt: "Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich".
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2, Sektorowe programy B+R
POIR.01.02.00-00-0260/17-00
17 25 września 2018r. Projekt: "Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1, Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
POIS.01.01.02-00-0017/17-00
18 6 grudnia 2018r. Projekt: "Zintegrowany system zapewnienia ciągłości dostaw w ramach eksploatacji sieci dystrybucyjnej".
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
POIR.01.02.00-00-0267/17-00
19 19 października 2017r. Projekt: "Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC.PL".
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
POWR.30.02-00-00-I020/16
20 12 lipca 2019r. Projekt: "Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
RPWM.04.01.00-28-0120/17-00
21 8 maja 2020r. Projekt: "Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15 kV Wieluń w celu zapewnienia możliwości przyłączenia OZE".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0001/19-00
22 8 maja 2020r. Projekt: "Modernizacja stacji 110/15 kV PRZ Ruda - rozbudowa rozdzielni 110kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0001/19-00
23 31 sierpnia 2020r Projekt: "Blokowy Uniwersalny System Zasilania WN/SN/nN".
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
POIR.01.01.01-00-0024/20-00
24 21 października 2020r. Projekt: "Budowa GPZ Grójec 2".
Program Operacyjny Inteligentny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.07.01.00-00-0003/19-00
25 5 listopada 2020r. Projekt: "Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Miasta Ełk i gminy Ełk w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
RPWM.04.01.00-28-0002/20-00
26 7 lipca 2021r. Projekt: "Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
RPWM.04.01.00-28-0004/20-00
27 31 grudnia 2021r. Projekt: "Przebudowa stacji Abramowice."
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0003/21-00
28 31 grudnia 2021r. Projekt: "Rozbudowa GPZ Wilkołaz."
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0002/21-00
29 31 grudnia 2021r. Projekt: "Budowa GPZ Huszlew.”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0007/21-00
30 31 grudnia 2021r. Projekt: "Budowa GPZ Felin.”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0004/21-00
31 30 maja 2022r. Projekt: "Budowa linii WN Brzezińska-Radogoszcz.”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0005/21-00
32 10 czerwca 2022r. Projekt: "Budowa linii 110kV Annopol-Budzyń.”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIS.01.01.02-00-0006/21-00
dystrybucja_site pgedystrybucja_site