Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl  lub pisemnie na adres ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.

Będziemy przetwarzać Państwa  dane w następującym zakresie:

w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, związanych z pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności w zakresie przyjęcia i realizacji  Państwa zgłoszenia, realizacji umów zawieranych przez Państwo ze Spółką, a także sprzedawcami energii elektrycznej.

w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj.: w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z  usług.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, tj.:

  • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji zlecenia,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • W zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów  wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do  przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosków w zakresie powyższych żądań, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie  Państwa tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z RODO.

Wnioski dotyczące Państwa praw w zakresie danych osobowych można przesłać na adres  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin lub na adres e-mail dane.osobowe@pgedystrybucja.pl albo złożyć osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych Spółki, w tym realizacji Państwa zgłoszenia  (bez ich podania nasza Spółka nie będzie mogła realizować swych obowiązków, w tym Państwa zgłoszenia).

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom i podwykonawcom: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. firmom realizującym obsługę zgłoszeń awarii, świadczącym nam usługi doradcze, prawnicze, informatyczne, audytowe, agencjom badawczym, instytucjom, organom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, a także podwykonawcom powyższych podmiotów.

 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Treść powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem www.pgedystrybucja.pl