PGE Dystrybucja S.A. informuje: Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

(dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy)

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej ”Spółką”).

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 

Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu  zawarcia i wykonania  umowy/porozumienia zawartej/zawartego  pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a podmiotem, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy – Prawo energetyczne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

  • w zakresie zawarcia i wykonania umowy/porozumienia wskazanej w pkt III.1 - przez okres: potrzebny do zawarcia umowy/porozumienia, obowiązywania umowy/porozumienia do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
  • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  •  w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

 

 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO.

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji  usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne), w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT . Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

 

Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

-  reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanym w pkt III.1 (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.