PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A,  20-340 Lublin (zwana dalej „Spół

II. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 • w przypadku zawarcia przez Panią/Pana umów rozdzielonych: ze Spółką w zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej,  ze sprzedawcą energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
 1. w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy obejmującej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbieranej z sieci elektroenergetycznej Spółki, a także w celu realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. a dodatkowo w przypadku gdy jest Pani/Pan wytwórcą energii elektrycznej, w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy obejmującej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej Spółki lub umowy w przedmiocie dokonania rozruchu jednostki wytwórczej, a także w celu realizacji tej umowy lub tych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)),
 3. w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze sprzedawcą energii elektrycznej rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej i realizacją tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) związanych z zawarciem i realizacją tej umowy.
 •       w przypadku zawarcia przez Panią/Pana ze sprzedawcą energii elektrycznej umowy wspólnej (kompleksowej) obejmującej usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (mogącej obejmować także usługi w zakresie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji)4. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) związanych z: realizacją kompleksowej umowy obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w przedmiocie odbioru z sieci i wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji zawartych przez Panią/Pana ze sprzedawcą energii elektrycznej, zawarciem ze sprzedawcą energii elektrycznej rezerwowej umowy kompleksowej i realizacją tej umowy, a także w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze sprzedawcą powyższych umów i ich realizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w przypadku zawarcia przez Panią/Pana którejkolwiek z umów wskazanych w pkt III.1-4.5. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w zakresie usług na dodatkowe Pani/Pana zlecenie, a także w celu realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),6. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) związanych z: realizacją generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Pani/Pana sprzedawcą energii elektrycznej, pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem jakości świadczonych usług oraz kontrolą, wykrywaniem i pobieraniem opłat z tytułu nielegalnego pobierania energii,   7. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych oraz działań zgodnych z ważnym interesem publicznym (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. g RODO) związanych z: realizacją obowiązków wynikających ze szczególnych uprawnień odbiorców końcowych energii elektrycznej,8. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem bądź  gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy/umów określonej w pkt III, Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce, w szczególności w umowach (i załącznikach do umów), przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.3, III.4, III.6, III.7, III.8 powyżej, a także w dodatkowym celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/umów wskazanych w pkt III, a także realizacji tych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy/umów wskazanych w pkt III - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy/umów wskazanych w pkt III - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Od Sprzedawcy energii elektrycznej otrzymujemy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i nr dokumentu tożsamości, narodowość, nr ewidencyjny/bilingowy, adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, wskazania układu pomiarowego podane przez Panią/Pana do sprzedawcy, adres i nr punktu poboru energii, parametry techniczne i rozliczeniowe wynikające z umowy zawartej ze sprzedawcą, tytuł prawny do obiektu.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

- pełnomocnikiem/reprezentantem tego podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce, w związku z zawarciem umowy/umów wskazanych w pkt III  (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu,  adres e-mail),

- osobą wskazaną do wykonywania umowy przez podmiot, z którym zawieramy umowę – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych Spółce przez ten podmiot (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu,  adres e-mail).

VII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności sprzedawcom energii elektrycznej, sprzedawcom rezerwowym, a w przypadku gdy jest Pani/Pan wytwórcą energii elektrycznej – także podmiotom kupującym od Pani/Pana energię elektryczną oraz podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wytworzonej przez Panią/Pana energii elektrycznej, Operatorowi Systemu Przesyłowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów i usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym odczyty liczników, kontrole, obsługę korespondencji

VIII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

IX. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy (nie będziemy mogli zawrzeć umowy bez ich podania),
 • realizacji obowiązków prawnych Spółki podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Spółki jakim jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (nasza Spółka nie będzie mogła realizować świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, którą zawiera Pani/Pan ze sprzedawcą energii elektrycznej bez ich podania lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej),
 • realizacji obowiązków prawnych Spółki podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Spółki jakim jest przekazywanie danych przez wytwórców typu B, C, D,
 • realizacji obowiązków prawnych Spółki podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Spółki jakim jest przekazywanie danych przez właścicieli obiektów podlegających ograniczeniom w trybie normalnym,
 • w zakresie danych pełnomocnika/reprezentanta lub osoby wskazanej do wykonywania umowy – podanie takich danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji  umowy (nie będziemy mogli zawrzeć umowy bez ich podania).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wymienionych powyżej jako niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych Spółki – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

X. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.