Klauzule informacyjne dotyczące przetargów

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników postępowań zakupowych w systemie SWPP2

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2, art. 26 ust. 2 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem (zwanym dalej „Administratorem”) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania zakupowego jest podmiot prowadzący postępowanie zakupowe, chyba że w SWZ zastrzeżono odmiennie.

 

II. Podmiotami prowadzącymi postępowania zakupowe w ramach Systemu Zakupowego GK PGE są:

 • PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin, e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, adres korespondencyjny: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl
 • PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 75, 00-833 Warszawa, e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl
 • PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl
 • PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: daneosobowe.pgedm@gkpge.pl
 • PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, rodoekoserwis@gkpge.pl
 • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, Budynek Skylight, XII p. 00-120 Warszawa, e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl
 • PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 59A, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.eosa@gkpge.pl
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów, e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl
 • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl
 • PGE Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.pgesynergia@gkpge.pl
 • PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl
 • PGE Inwest 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Inwest 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb1@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail:  iod.ewb2@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb3@gkpge.pl

 

III. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, wykorzystując adresy e-mai wskazane powyżej

IV. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy związanych z postępowaniem zakupowym w systemie SWPP2 zmierzających do zawarcia umowy a także realizacji tej umowy (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu realizacji prawnych obowiązków Współadministratorów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministartorów w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Współadministartorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. optymalizacji procesu zakupowego oraz świadczenia wsparcia technicznego Help Desk Systemu Zakupowego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

V. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt IV, tj.:

 • planujemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 6 lat od końca roku w którym zakończyliśmy naszą współpracę, jednakże jeżeli Pani/Pana dane będą wykorzystywane w postępowaniach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń czas ten zostanie wydłużony o okres prowadzenia tego postepowania,
 • w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy - przez okres: konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych Współadministatorów - przez okres wykonywania tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Współadministratorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

VI. Kategorie przetwarzanych danych

Współadministratorzy będą przetwarzać dane, które są wpisywane przez Użytkownika lub Wykonawcę do Systemu. Zakres danych określa formularz Systemu.

Współadministratorzy nie będą przetwarzać Danych Szczególnej Kategorii w ramach zarządzania Systemem. Współadministratorzy po spełnieniu warunków wynikających z RODO mogą przetwarzać Dane Karne, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adres wskazany w pkt III powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: Współadministratorom, partnerom Współadministartorów, z którymi współpracują przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom i podwykonawcom Współadministartorów działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Współadministratora), tj. firmom wspierających współadministratora przy realizacji usług, np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

IX. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Współadministratorów przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać w sposób wskazany w pkt III.

 

X. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

- podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej.

 

XI. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób kontaktowych wskazanych przez uczestników postępowaniach zakupowych w systemie SWPP2

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2, art. 26 ust.2 oraz art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem (zwanym dalej „Administratorem”) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania zakupowego jest podmiot prowadzący postępowanie zakupowe, chyba że w SWZ zastrzeżono odmiennie.

 

II. Podmiotami prowadzącymi postępowania zakupowe w ramach Systemu Zakupowego są:

 • PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin, e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, adres korespondencyjny: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl
 • PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 75, 00-833 Warszawa, e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl
 • PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl
 • PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: daneosobowe.pgedm@gkpge.pl
 • PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, rodoekoserwis@gkpge.pl
 • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, Budynek Skylight, XII p. 00-120 Warszawa, e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl
 • PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 59A, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.eosa@gkpge.pl
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów, e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl
 • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl
 • PGE Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.pgesynergia@gkpge.pl
 • PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl
 • PGE Inwest 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Inwest 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb1@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail:  iod.ewb2@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb3@gkpge.pl

 

III. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, wykorzystując adresy e-mai wskazane powyżej.

 

 

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy związanych z postępowaniem zakupowym w systemie SWPP2 zmierzających do zawarcia umowy a także realizacji tej umowy pomiędzy Współadministratorem a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem/pełnomocnikiem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celu realizacji prawnych obowiązków Współadministratorów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministartorów w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Współadministartorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).,
 4. optymalizacji procesu zakupowego oraz świadczenia wsparcia technicznego Help Desk Systemu Zakupowego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

V. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt IV, tj.:

 • planujemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 6 lat od końca roku w którym zakończyliśmy naszą współpracę, jednakże jeżeli Pani/Pana dane będą wykorzystywane w postępowaniach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń czas ten zostanie wydłużony o okres prowadzenia tego postepowania,
 • w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy - przez okres: konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych Współadministatorów - przez okres wykonywania tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Współadministratorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

VI. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy.

 

VII. Kategoria przekazanych danych

Dane jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, PESEL, seria i numer dowodu.

 

VIII. Kategorie przetwarzanych danych

Współadministratorzy będą przetwarzać dane, które są wpisywane przez Użytkownika lub Wykonawcę do Systemu. Zakres danych określa formularz Systemu.

Współadministratorzy nie będą przetwarzać Danych Szczególnej Kategorii w ramach zarządzania Systemem. Współadministratorzy po spełnieniu warunków wynikających z RODO mogą przetwarzać Dane Karne, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: Współadministratorom, partnerom Współadministartorów, z którymi współpracują przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom i podwykonawcom Współadministartorów działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Współadministratora), tj. firmom wspierających współadministratora przy realizacji usług, np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

XI. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Współadministratorów przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać w sposób wskazany w pkt III.

 

XII. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem w tym pełnomocnikiem lub wskazał Panią/Pana do współpracy przy postepowaniu zakupowym w systemie SWPP2.

 

XII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla podmiotów rejestrujących się w Systemie Zakupowym

 

Informujemy, że aby wziąć udział w postępowaniach dotyczących przetargów w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE oraz w PEJ sp. z o.o., należy być zarejestrowanym użytkownikiem w Systemie Zakupowym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl

 

Zgodnie z art. 13 - 14 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Pani/Pana dane osobowe będą Współadministrowane przez Spółki GK PGE oraz w PEJ sp. z o.o., w ramach systemu zakupowego SWPP2, zwane dalej łącznie „Współadministratorami”, zaś każdy osobno „Współadministratorem”.

 

II. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin, e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, adres korespondencyjny: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl
 • PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 75, 00-833 Warszawa, e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl
 • PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl
 • PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: daneosobowe.pgedm@gkpge.pl
 • PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, rodoekoserwis@gkpge.pl
 • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, Budynek Skylight, XII p. 00-120 Warszawa, e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl
 • Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod@ppej.pl
 • PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 59A, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.eosa@gkpge.pl
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów, e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl
 • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl
 • PGE Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, e-mail: iod.pgesynergia@gkpge.pl
 • PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa, e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl
 • PGE Inwest 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Inwest 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb1@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb2@gkpge.pl
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, e-mail: iod.ewb3@gkpge.pl                 

 

III. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się na adres email: odo_swpp.pgesystemy@gkpge.pl.

 

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. w celu podjęcia czynności mających na celu nawiązanie współpracy i zawarcie umowy ze Spółką, a następnie wspólnej realizacji usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy związanych z postępowaniem zakupowym w systemie SWPP2 zmierzających do zawarcia umowy a także realizacji tej umowy pomiędzy Współadministratorem a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem/pełnomocnikiem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu realizacji prawnych obowiązków Współadministratorów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministartorów w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Współadministartorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).,
 5. optymalizacji procesu zakupowego oraz świadczenia wsparcia technicznego Help Desk Systemu Zakupowego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

V. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych (z rejestrów, stron internetowych, przekazanych nam przez Państwa wizytówek).

 

VI. Kategoria przekazanych danych

Dane jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer PESEL, NIP przy jednoosobowej działalności gospodarczej, REGON, seria i numer dowodu.

 

VII. Okres przechowywania danych

Planujemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 6 lat od końca roku w którym zakończyliśmy naszą współpracę, jednakże jeżeli Pani/Pana dane będą wykorzystywane w postępowaniach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń czas ten zostanie wydłużony o okres prowadzenia tego postepowania.

 

VIII. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt IV, tj.:

 • w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy - przez okres: konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych Współadministatorów - przez okres wykonywania tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Współadministratorów, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

IX. Kategorie przetwarzanych danych

Współadministratorzy będą przetwarzać dane, które są wpisywane przez Użytkownika lub Wykonawcę do Systemu. Zakres danych określa formularz Systemu.

Współadministratorzy nie będą przetwarzać Danych Szczególnej Kategorii w ramach zarządzania Systemem. Współadministratorzy po spełnieniu warunków wynikających z RODO mogą przetwarzać Dane Karne, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: Współadministratorom, partnerom Współadministartorów, z którymi współpracują przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom i podwykonawcom Współadministartorów działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Współadministratora), tj. firmom wspierających współadministratora przy realizacji usług, np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

XII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Współadministratorów przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać w sposób wskazany w pkt III.

 

XIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site