PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:

- Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

- pisemnie na adres siedziby Oddziału, w którym złożono wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi Spółki lub z którym zawarta jest umowa na usunięcie kolizji; adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane są poniżej:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy o usunięcie kolizji, w tym w celu wydania warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi, a także w celu realizacji umowy o usuniecie kolizji  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem Inwestora zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail), wskazanych w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A., mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania. W przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy na usunięcie kolizji, np. w jako koordynator, do podpisania protokołu odbioru technicznego, protokołu zdawczo – odbiorczego,  Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu,  adres e-mail) przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, w zakresie wynikającym z umocowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą Inwestora w zakresie robót lub dostawcą materiałów dla Inwestora związanych z usuwaniem kolizji, Pani/Pana dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adresy, w tym  e-mail, seria i numer dowodu tożsamości, NIP)  wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A.  przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, a także w celu realizacji gwarancji, rękojmi udzielonej na roboty, materiały (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Powyższe ma zastosowanie także do pełnomocników/reprezentantów Wykonawcy.

 

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • w zakresie podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy o usunięcie kolizji - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o usunięcie kolizji - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane   

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK,  lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • Zawarcia (w tym wydania warunków usunięcia kolizji) i realizacji umowy o usunięcie kolizji ze Spółką, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania warunków/zawarcia umowy (nie będziemy mogli wydać warunków/zawrzeć umowy bez ich podania).
 • W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.
 • W przypadku wykonawców, osób wskazanych do wykonania umowy -  podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III.  W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.