I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin.

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres:

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin.

 

III. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następującym zakresie:

 • w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, związanych z pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności w zakresie przyjęciai realizacji Pani/Pana zgłoszenia, realizacji umów zawieranych przez Państwo ze Spółką,a także sprzedawcami energii elektrycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obronyi dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów, określenia jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z usług, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:   

 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji zlecenia,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane

V.  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.  Odbiorcy danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSDnp. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów i usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym, kontrole, obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

VII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

 

VIII. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • realizacji obowiązków prawnych Spółki podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • w zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.
 • informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.