PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

  • w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, związanych z pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności w zakresie przyjęcia i realizacji  Państwa zgłoszenia, realizacji umów zawieranych przez Panią/Pana ze Spółką, a także sprzedawcami energii elektrycznej;
  • w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj.: w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z  usług.

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

  • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji zlecenia,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • W zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Aby mieć pewność, że jest Pani uprawniona/Pan uprawniony do złożenia wniosków w zakresie powyższych żądań, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie  Państwa tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z RODO.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom i podwykonawcom: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. firmom realizującym obsługę zgłoszeń awarii, świadczącym nam usługi doradcze, prawnicze, informatyczne, audytowe, agencjom badawczym, instytucjom, organom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, a także podwykonawcom powyższych podmiotów.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych Spółki, w tym realizacji Państwa zgłoszenia  (bez ich podania nasza Spółka nie będzie mogła realizować swych obowiązków, w tym Państwa zgłoszenia).

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.