Zmiana Sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo do zmiany Sprzedawcy

Wszyscy Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., pełniącej funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), posiadają prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnego wybranego przez siebie Sprzedawcy, czyli podmiotu posiadającego nadaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję i wynikające z niej prawo do obrotu energią elektryczną.

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Prawo do wyboru Sprzedawcy jest dla Odbiorcy przywilejem. Odbiorca może skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie. Zmiana Sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Odbiorcę dodatkowych kosztów. (Wyjątek stanowią Odbiorcy, którzy są właścicielami układów pomiarowo-rozliczeniowych i których układy nie są zgodne z wymaganiami określonymi w IRiESD. W takim przypadku Odbiorcy muszą na własny koszt dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z wymaganiami technicznymi IRiESD).

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (OSD) jest zobowiązane zapewniać wszystkim Odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej określone są w Taryfie PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i obowiązują wszystkich Odbiorców niezależnie od wybranego przez nich Sprzedawcy energii elektrycznej.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w IRiESD.

Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja. Odbiorca w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja o napięciu do 1kV może zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musi podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci PGE Dystrybucja S.A. jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę Generalnej Umowy Dystrybucji lub Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z PGE Dystrybucja S.A..

Definicje:

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie Umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu.

Sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną

Sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucję) odbiorcom energii elektrycznej nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Wyznaczenie sprzedawców z urzędu ma na celu ochronę interesów odbiorców końcowych i zapewnienie wysokiego stopnia ochrony konsumenta.

Sprzedawca rezerwowy - podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Umowa kompleksowa - umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Krok 1

Zawarcie umowy z nowym Sprzedawcą

  1. Odbiorca zawiera z wybranym Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej.WAŻNE! Sprzedawca energii elektrycznej, wybrany przez Odbiorcę, musi mieć zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Generalną Umowę Dystrybucji, regulującą stosunki Sprzedawcy z PGE Dystrybucja S.A.
  2. Właściciel układów pomiarowo-rozliczeniowych jest zobowiązany do ich dostosowania zgodnie z wymaganiami technicznymi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Układy będące własnością Odbiorcy muszą zostać dostosowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. oraz muszą posiadać możliwość zdalnego odczytu.

Krok 2

Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy

Odbiorca lub upoważniony przez niego Sprzedawca zobowiązany jest wypowiedzieć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą.

Krok 3

Powiadomienie PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (licznika) do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., na terenie, którego znajduje się punkt poboru energii elektrycznej. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu przygotowanym przez PGE Dystrybucja S.A. lub za pomocą dedykowanych systemów informatycznych – w terminie 21 dni przed planowanym terminem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Krok 4

Weryfikacja przez PGE Dystrybucja S.A. zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej

PGE Dystrybucja S.A. dokonuje weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, zgodnie z zapisami IRiESD.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej PGE Dystrybucja S.A. informuje strony dokonujące zgłoszenia.

Krok 5

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Odbiorca zawiera z PGE Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub upoważnia Sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu.

 

Krok 6

PGE Dystrybucja S.A. dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany Sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego z maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Dopuszcza sie również oszacowanie ww. wskazań.

 

Co po zmianie?

 

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:

  1. będzie posiadał dwie umowy: na dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i na sprzedaż energii  z wybranym przez siebie sprzedawcą
  2. będzie otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy

 

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę kompleksową:

  1. będzie posiadał jedynie umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą
  2. będzie otrzymywał od nowego sprzedawcy jedną fakturę - łącznie za sprzedaż energii oraz za dystrybucję energii elektrycznej
dystrybucja_site pgedystrybucja_site