PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, zwana dalej „Spółką”, mając na względzie zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz generalne umowy dystrybucji, których głównym celem jest dystrybucja energii elektrycznej, dalej zwane „Umowami”,  informuje, że nie zachodzą wobec PGE Dystrybucja S.A. okoliczności określone w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady  (UE) nr 833/2014, skutkujące zakazem dalszego wykonywania przez Spółkę Umowy.