Zdalny odczyt na wniosek klienta


          baner_1110_296_v1.jpg

Już teraz - bez czekania - możesz korzystać z możliwości, jakie dają nasze nowoczesne liczniki. 

Dla naszych Klientów, którzy chcą skorzystać z funkcjonalności Licznika Zdalnego Odczytu, oferujemy możliwość instalacji takiego urządzenia na życzenie (na wniosek) bez konieczności oczekiwania na wymianę planową. Instalacja liczników na wniosek Klienta realizowana jest odpłatnie.

Opłata pobierana jest na podstawie umowy zlecenia zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych realizowanych przez PGE Dystrybucja (na standardowym druku umowy zlecenia).

Koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu wynosi:

  • 322 zł netto tj. 396,06 zł brutto w przypadku 1-fazowego licznika zdalnego odczytu,
  • 342 zł netto tj. 420,66 brutto w przypadku 3-fazowego licznika zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu zostanie zainstalowany w terminie do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to Odbiorcy końcowego.

W danym roku kalendarzowym PGE Dystrybucja S.A. może zainstalować liczniki w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii (w 2024 r. z tej możliwości może skorzystać nie więcej niż 5 730 odbiorców).

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami) art. 11t.

Ustęp 6. Odbiorca końcowy przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, oraz odbiorca końcowy i wytwórca energii elektrycznej należący do spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii mogą wystąpić z wnioskiem do tego operatora lub właściciela o:

1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu;

2) umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy, o ile spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 4;

3) wyposażenie punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych należącego do odbiorcy końcowego w licznik zdalnego odczytu w instalacji tego odbiorcy.

Ustęp 7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego:

1) zainstaluje licznik zdalnego odczytu w terminie 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 6;

2) umożliwi komunikację licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 6, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o to tego odbiorcy, o ile spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 4;

3) wyposaży punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych należący do odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 6, w licznik zdalnego odczytu w terminie miesiąca od dnia wystąpienia o to tego odbiorcy.

Ustęp 8. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wniosek odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii u odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Przepisu nie stosuje się do odbiorcy końcowego i wytwórcy energii elektrycznej należącego do spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Ustęp 9. Odbiorca końcowy ponosi koszty zainstalowania i uruchomienia licznika zdalnego odczytu na wniosek, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego publikuje na swojej stronie internetowej informację o możliwości instalacji licznika zdalnego odczytu zgodnie z ust. 6, i uśredniony łączny koszt instalacji i uruchomienia licznika zdalnego odczytu.

Uruchomienie komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu

Ustawa Prawo energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu, rozliczanemu w grupach taryfowych G1x lub C1x, u którego zainstalowano licznik zdalnego odczytu wyposażony w interfejs komunikacyjny Wireless M-Bus, wystąpienie z wnioskiem o umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy oraz zapewnienia dostępu odbiorcy do danych niezatwierdzonych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

 

Aby uruchomić komunikację z LZO należy wypełnić i złożyć niżej zamieszczony wniosek do jednostki terenowej PGE Dystrybucja S.A., właściwej dla lokalizacji PPE.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site