Zasadniczo liczniki zdalnego odczytu będą instalowane u Klientów PGE Dystrybucja S.A. wg ustalonego w Spółce harmonogramu, z uwzględnieniem terminów wynikających z ustawy prawo energetyczne.

Instalacja liczników na wniosek Odbiorcy realizowana jest poza harmonogramem a w danym roku kalendarzowym PGE Dystrybucja S.A. może zainstalować liczniki w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii (w 2023 r. z tej możliwości może skorzystać nie więcej niż 5 670 odbiorców).

Zainstalowanie licznika zdalnego odczytu poza harmonogramem realizowane jest za odpłatnością. Opłata pobierana jest na podstawie umowy zlecenia zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych realizowanych przez PGE Dystrybucja S.A. (na standardowym druku umowy zlecenia).

Koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu wynosi:

  • 302 zł netto tj. 371,46 zł brutto w przypadku 1-fazowego licznika zdalnego odczytu,
  • 321 zł netto tj. 394,83 brutto w przypadku 3-fazowego licznika zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu zostanie zainstalowany w terminie do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to Odbiorcy końcowego.

Co to jest licznik zdalnego odczytu?

Licznik zdalnego odczytu jest to urządzenie elektroniczne mierzące pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada możliwość odczytu wskazań w sposób zdalny przez służby PGE Dystrybucja S.A., bez konieczności wizyty naszych przedstawicieli w miejscu instalacji licznika. 

Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.

Funkcje licznika zdalnego odczytu

W okresie przejściowym (do czasu kontraktacji dostaw liczników LZO) funkcjonalności liczników instalowanych przez PGE Dystrybucja S.A. w ramach obsługi ww. wniosków mogą odbiegać od specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego.

Licznik zdalnego odczytu:

  • umożliwia zdalny odczyt energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy, bez konieczności angażowania naszych służb w terenie,
  • umożliwia pomiar energii czynnej i biernej w dwóch kierunkach, co pozwala poprawnie mierzyć przepływy energii w przypadku przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej, bez konieczności wymiany licznika,
  • zapewnia automatyczne przekazywanie informacji o przerwach w zasilaniu do operatora systemu dystrybucyjnego,
  • zapewnia zdalną synchronizację zegara licznika.

 

Korzyści z zastosowania licznika zdalnego odczytu

Masowe wdrożenie liczników zdalnego odczytu wpłynie na zwiększenie obserwowalności sieci i automatyzację procesów biznesowych OSD, a Klientom zapewni możliwość lepszego zarządzania energią oraz podejmowania działań proefektywnościowych.

  • Dostarczanie bardziej szczegółowych informacji o zużyciu energii elektrycznej pomoże w świadomym gospodarowaniu energią, a tym samym i wydatkami, które mogą zostać ograniczone nawet o kilkanaście procent w ciągu roku poprzez zmianę przyzwyczajeń w zakresie korzystania z energii elektrycznej.
  • Racjonale zarządzanie energią przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania energii i w konsekwencji redukcji emisji CO2 i ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu.

 

Ochrona danych osobowych

Przesyłane przez licznik zdalnego odczytu dane są szyfrowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. danych bankowych. Ich przechowywanie odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dostęp do nich jest rejestrowany i ograniczony, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.